Chính thức đưa Ga đường sắt Đà Lạt trở thành điểm đến trên bản đồ du lịch    Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lại được Thủ tướng biểu dương về sản xuất, kinh doanh   CEO Hoàng Gia Khánh : Đường Sắt Không Thể Cứ Ngồi Đó "Ăn Mày Quá Khứ"   CÔNG ĐOÀN XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY SÀI GÒN KHÁNH THÀNH CÔNG TRÌNH CÔNG ĐOÀN TRONG THÁNG CÔNG NHÂN   CHUYÊN MÔN VÀ CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC HỘI THẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, ĐẢM BẢO AN TOÀN CHẠY TÀU NĂM 2024   Triển Khai Quyết định bổ nhiệm lại Đ/c Vũ Đức Thắng giữ chức Giám đốc CN Tổng công ty Đường sắt Việt Nam – Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn   ĐOÀN THANH NIÊN XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY SÀI GÒN TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP VÀ RA MẮT “TỔ LÁI TÀU THANH NIÊN”   KHAI TRƯƠNG ĐOÀN TÀU 'KẾT NỐI DI SẢN MIỀN TRUNG'   XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY SÀI GÒN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024   NỮ CÔNG XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY SÀI GÒN: ĐẤU TRƯỜNG “NHAN SẮC VÀ HƯƠNG VỊ” NGÀY 8/3   
XN ĐẦU MÁY SÀI GÒN - CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
Chức năng nhiệm vụ các phòng ban
Ngày đăng tin : 5/13/2014
Chức năng

   I/ Nguyên tắc chung:

-    Giám đốc là người chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động SXKD của Xí nghiệp.

-   Phó giám đốc là người giúp việc cho giám đốc, chịu trách nhiệm về các lĩnh vực được phân công trước Giám đốc xí nghiệp.

1.      Chế độ làm việc:

     -   Giám đốc Xí nghiệp giải quyết những công việc chung và những vấn đề quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển của Xí Nghiệp cũng như quan hệ với cấp trên, với bên ngoài Xí nghiệp. Đồng thời giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc đã phân công cho các Phó Giám đốc Xí nghiệp nhưng có các ý kiến khác nhau.

-    Theo yêu cầu công tác, Giám đốc có thể trực tiếp giải quyết một số công việc thuộc lĩnh vực đã phân công cho các Phó Giám đốc và sẽ thông báo kịp thời cho các Phó Giám đốc biết hoặc điều chỉnh sự phân công giữa các Phó Giám đốc .

-    Khi Giám đốc đi vắng, tuỳ theo tình hình cụ thể sẽ phân công cho một Phó Giám đốc thường trực giải quyết công việc chung của Xí nghiệp .

-   Các Phó Giám đốc được thay mặt Giám đốc khi giải quyết các công việc đã phân công và tự chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Đồng thời phải thường xuyên báo cáo với Giám đốc các công việc đã giải quyết theo lĩnh vực được phân công. trường hợp được cấp trên giao việc trực tiếp, các phó giám đốc thực hiện sau đó phải báo cáo lại cho Giám đốc  những việc đã giải quyết.

-   Những lĩnh vực đã phân công cho Phó Giám đốc nào phụ trách thì tất cả các bộ phận trong Xí nghiệp phải chấp hành theo quyết định của Phó Giám đốc đó.

-    Ban Giám đốc duy trì hội ý trước khi họp giao ban Xí nghiệp hàng tháng, hàng quý.

-    Ban Giám đốc thường xuyên giữ mối liên hệ công tác chung với Đảng ủy, Công đoàn và Đoàn thanh niên Xí nghiệp.

6.1.         Giám đốc Xí nghiệp:

   -   Phụ trách chung mọi hoạt động và chiến lược SXKD của XN. Trực tiếp lãnh đạo các lĩnh vực công tác sau: Tổ chức cán bộ – Lao động; Kế hoạch đầu tư-Thống kê; Tài chính kế tóan; Vật tư , Nhiên liệu; Bảo vệ nội bộ; Thanh tra pháp chế; Sản xuất kinh doanh ngoài vận tải - Liên doanh liên kết; Hợp tác và quan hệ quốc tế (khi được ủy quyền của cấp trên); Công tác an toàn chạy tầu, an toàn sản xuất và các mặt hoạt động khác của Xí nghiệp.

-   Trực tiếp Phụ trách các Phòng: Tổ chức cán bộ - Lao động; Kế hoạch thống kê; TC-KT; Vật tư , Nhiên liệu.

-  Chủ tịch các Hội đồng: Lương, Nhiên liệu, Thi đua khen thưởng, Thanh lý tài sản cố định, Mua sắm vật tư phụ tùng, Tuyển dụng lao động, Trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng của XN.

-   Họp giao ban sản xuất hoặc những cuộc họp khác do cấp trên tổ chức.

-   Ký séc các nguồn vốn.

6.2.         Phó Giám đốc Tổng hợp:

-   Thay mặt Giám đốc khi có Thông báo GĐ đi vắng.

-   Giúp việc Giám đốc Xí nghiệp trong các lĩnh vực sau:

-  Tham mưu cho Giám đốc các công tác: ATLĐ; Công tác bảo vệ môi trường, công tác ngoài sx chính của toàn XN.

-   Đại diện XN đi họp những cuộc họp với cấp trên, với địa phương hoặc với cơ quan hữu quan khác khi được phân công.

-   Trực tiếp phụ trách: Phòng  Bảo vệ an ninh quốc phòng; phòng HCTH, trạm DVTH; Tổ trưởng Bảo vệ môi trường, tổ phát triển thị trường của Xí nghiệp. Quan hệ với địa phương và các cơ quan hữu quan khác để đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ trong Xí nghiệp.

-   Phụ trách công tác bảo hộ lao động; Vệ sinh công nghiệp; môi trường .

-  Chủ tịch hội đồng BHLĐ; Trưởng ban Văn hóa TDTT; Phụ trách công tác thi đua tuyên truyền; công tác dịch vụ ngòai vận tải của Xí nghiệp.

-   Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác khi được phân công.

-   Ký giao dịch tài chính với Ngân hàng.

-   Ký séc nguồn vốn vận tải.

6.3.         Phó Giám đốc Kỹ thuật:

-  Giúp việc Giám đốc  Xí nghiệp trong các lĩnh vực sau:

-  Phụ trách công tác kỹ thuật sửa chữa; Khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ và tiến bộ kỹ thuật của Xí nghiệp.

-  Phụ trách công tác sản xuất, chất lượng vật tư và nhiên liệu dầu mỡ; Chất lượng sửa chữa và an toàn máy móc thiết bị; An toàn lao động tại các Phân xưởng sửa chữa đầu máy và Phân xưởng cơ khí điện; Công tác kiểm định, cấp các giấy phép đối với các thiết bị như: Nồi hơi, bình chịu áp lực, ky đội, cần trục, cầu trục, xe nâng…

-  Trực tiếp phụ trách: Phòng Kỹ thuật - KCS và  Phân xưởng sửa chữa đầu máy, Phân xưởng cơ khí điện.

-  Chủ tịch các Hội đồng: Khoa học kỹ thuật-sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải thể đầu máy, Phân tích chất lượng hàng tháng; Giám định máy móc thiết bị.

-  Tổ trưởng giúp việc đấu thầu.

-  Thay mặt Giám đốc  Xí nghiệp trong các Hội đồng: Mua sắm vật tư phụ tùng khi được ủy quyền.

-  Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác khi được phân công.

-  Ký giao dịch tài chính với Ngân hàng.

-  Ký séc nguồn vốn vận tải.

6.4.         Phó Giám đốc Nội chính:

-   Ngoài các công tác Đảng,còn các nhiệm vụ chuyên môn sau:

-   Tham mưu cho Giám đốc  công tác: Y- tế,  Công tác văn hóa doanh nghiệp của XN.

-  Chỉ đạo về tiến độ, chất lượng công tác duy tu và xây dựng mới các công trình cơ bản của Xí nghiệp.

-  Trưởng các Ban: Dân số kế hoạch hoá gia đình và Phòng chống AIDS, phòng chống các tệ nạn xã hội, vì sự tiến bộ phụ nữ .

-   Trực tiếp phụ trách Phòng Y-tế.

6.5.         Phó Giám đốc Vận dụng

-   Tham mưu cho Giám đốc các công tác của 2 phân xưởng vận dụng gồm : Đảm bảo an toàn chạy tầu - ATLĐ; Việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, Luật đường sắt; Công tác bảo vệ môi trường;

-   Công tác chính qui văn hóa an tòan của các đơn vị.

-   Phụ trách  công tác điều hành khai thác vận dụng đầu máy.

-   Chủ trì giao ban vận tải hàng ngày và tham dự họp giao ban vận tải giữa tháng do cấp trên tổ chức. Đại diện Xí nghiệp đi họp các cuộc họp với cấp trên, địa phương hoặc với các cơ quan hữu quan khác khi được phân công.

-   Trực tiếp phụ trách: Phòng An tòan - Nghiệp vụ vận dụng; Phân xưởng vận dụng Sài gòn; Phân xưởng vận dụng Đầu máy  Nha trang( bao gồm cả tổ sửa chữa) và Trạm Đầu máy Mương Mán.

-   Trực tiếp chủ trì phân tích, đề nghị xử lý kỷ luật các vụ vi phạm về QTQT, tai nạn chạy tầu và thưởng phạt tiết kiệm nhiên liệu chạy tầu.

-   Phó Chủ tịch Hội đồng nhiên liệu; Trưởng ban phòng chống bão lụt.

-   Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác khi được phân công.

II/ Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận trong Xí nghiệp:

      1.      Nguyên tắc hoạt động chung cho các bộ phận:

-    Giám đốc (Phó GĐ) điều hành hoạt động của bộ phận thông qua Trưởng bộ phận.

-   Trưởng bộ phận điều hành hoạt động của bộ phận và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những công việc được phân công, trực tiếp làm một số việc trong bộ phận.

-   Nhân viên trong các bộ phận thực hiện theo sự phân công của Trưởng bộ phận và chịu trách nhiệm về phần việc được phân công.

-  Trường hợp Ban Giám đốc làm việc trực tiếp với Phó trưởng bộ phận hoặc nhân viên bộ phận thì Phó trưởng bộ phận và nhân viên đó có trách nhiệm thực hiện, sau đó báo cáo lại cho Trưởng bộ phận biết.

-   Các Trưởng bộ phận có trách nhiệm phối hợp các công tác liên quan trong Xí nghiệp và các phòng nghiệp vụ cấp trên để thực hiện nhiệm vụ giao.

-   Trường hợp Trưởng bộ phận đi vắng quá 3 ngày thì phải có bàn giao cụ thể cho 1 cấp phó bằng văn bản và thông báo cho các nhân viên trong bộ phận rõ.

2.      Chức năng của các bộ phận:

2.1  Phòng tổ chức cán bộ lao động:

-    Là bộ phận tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức cán bộ lao động, giáo dục đào tạo - quản trị đội ngũ cán bộ công nhân viên, định mức lao động - tiền lương, tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với người lao động .

2.2  Phòng Hành chính  tổng hợp:

-    Là bộ phận tham mưu cho Giám đốc về công tác hành chính quản trị của xí nghiệp và thi đua của Xí nghiệp.

2.3  Phòng Kế hoạch thống kê:

-    Là bộ phận tham mưu Giám đốc về công tác kế hoạch đầu tư, thống kê bao gồm : Xây dựng kế hoạch đầu tư, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực sản xuất khác của xí nghiệp; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức triển khai các kế hoạch được cấp trên phê duyệt cho các bộ phận trong xí nghiệp; theo dõi, tính toán và lập các báo cáo thống kê các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của Xí nghiệp.

2.4  Phòng Tài chính kế toán:

-    Là bộ phận tham mưu cho Giám đốc quản lý về các mặt tài chính kế toán theo đúng các quy định của nhà nước, của Tổng C.ty ĐSVN và của Cty vận tải hành khách Đường sắt Sài Gòn.

 

2.5  Phòng Vật tư:

-     Phòng Vật tư căn cứ vào yêu cầu sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp, để tham mưu cho lãnh đạo Xí nghiệp công tác mua sắm vật tư phụ tùng, thiết bị dụng cụ. Quản lý, bảo quản hàng tồn kho, cấp phát phục vụ sản xuất.

2.6  Phòng Nhiên liệu:

-   Là bộ phận tham mưu cho Giám đốc về công tác quản lý mua sắm và cấp phát vật tư nhiên liệu - dầu mỡ, thu hồi vật tư cũ - phế liệu của quá trình sản xuất - vận dụng trong toàn xí nghiệp. quản lý các vật tư, thiết bị phục vụ cho quá trình cung cấp, thu hồi các phế liệu về vật tư - nhiên liệu - dầu - mỡ trong sản xuất.

2.7  Phòng Kỹ thuật - KCS:

-         Là bộ phận tham mưu cho Giám đốc trong việc quản lý kỹ thuật, chất lượng đầu máy- thiết bị trong sửa chữa và vận dụng, nhằm nâng cao chất lượng, số lượng và hiệu quả khai thác đầu máy- thiết bị để đáp ứng nhu cầu sức kéo cho vận tải, công tác khcn, sản phẩm mới - phục hồi và tái chế phụ tùng cho sản xuất.

-         Tham mưu trong công tác kiểm tra chất lượng đầu máy và máy móc thiết bị; kiểm chuẩn các thiết bị đo lường; kiểm tra việc bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị phục vụ sản xuất; giám sát việc tác nghiệp lên ban các đầu máy ra kho vận dụng chạy tàu.

2.8  Phòng An toàn - Nghiệp vụ vận dụng:

-         Là bộ phận tham mưu cho Giám đốc về công tác kỹ thuật nghiệp vụ vận dụng đầu máy nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải trong từng thời kỳ kế hoạch của xí nghiệp trên cơ sở đảm bảo chạy tàu an toàn, đúng giờ, chấp hành nghiêm túc QTQP của Ngành đem lại hiệu quả kinh tế và tiết kiệm nhiên liệu chạy tàu.

-         Giám sát và kiểm tra kỹ thuật an toàn trong tổ chức vận dụng đầu máy, theo dõi giám sát chấp hành quy trình - quy phạm và công tác an toàn chạy tàu trong toàn xí nghiệp,

2.9  Phòng Y tế:

-   Là bộ phận tham mưu cho Giám đốc công tác y tế và trực tiếp thực hiện các công tác quản lý, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho cán bộ công nhân viên. kiểm tra sức khỏe công nhân lái tàu lên ban.

2.10    Phân xưởng vận dụng Sài Gòn:

-         Là bộ phận sản xuất của Xí nghiệp, có trách nhiệm thay mặt cho Xí nghiệp quản lý và điều hành công tác vận dụng - chỉnh bị đầu máy trong phạm vi đã được Xí nghiệp phân công quản lý. Trực tiếp quản lý trạm đầu máy Mương Mán.

2.11    Phân xưởng vận dụng đầu máy Nha Trang:

-         Là bộ phận sản xuất của Xí nghiệp, có trách nhiệm thay mặt cho Xí nghiệp quản lý và điều hành công tác vận dụng – chỉnh bị đầu máy, quản lý và khai thác sử dụng các thiết bị – công trình cơ bản tại phân đoạn trong phạm vi đã được xí nghiệp phân công.

-         Thay mặt xí nghiệp quan hệ với các cơ quan đơn vị trong và ngoài ngành ở địa phương để giải quyết các công việc có liên quan đến SXKD của xí nghiệp.

2.12    Trạm đầu máy Mương Mán:

-   bộ phận sản xuất trực thuộc Phân xưởng vận dụng Sài Gòn: Quản lý lao động tại trạm, quản lý và tổ chức lên xuống ban cho các ban lái máy, quản lý phục vụ ăn nghỉ cho các ban máy và nhân viên tại trạm, làm công tác kiểm tra khám xét kỹ thuật, lâm tu sửa chữa các đầu máy có dừng tác nghiệp tại trạm, quản lý nhiên liệu (giao nhận) trên các đầu máy ra vào trạm.

2.13    Phân xưởng sửa chữa đầu máy:

-   Là bộ phận trực tiếp sản xuất của Xí nghiệp, chịu trách nhiệm sửa chữa đầu máy các cấp và làm công tác bổ trợ sửa chữa, chỉnh bị đầu máy cũng như các công việc phục vụ chung cho toàn Xí nghiệp.

2.14    Phòng Bảo vệ an ninh quốc phòng:

-    Là bộ phận tham mưu và trực tiếp thực hiện các công tác an ninh quốc phòng, bảo vệ sản xuất, bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự, PCCN, quản lý vũ khí chất độc, chất cháy nổ trong Xí nghiệp.

2.15    Phân xưởng CKĐ-PT:

-         Là bộ phận chịu trách nhiệm gia công cơ khí, sản xuất phụ tùng phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp.

-         Tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị, hệ thống điện, các công trình cơ bản trong toàn xí nghiệp.

2.16    Trạm Dịch vụ tổng hợp:

-         Là bộ phận tham mưu cho Giám đốc để phát huy, phát triển mọi nguồn lực hiện có của Xí nghiệp nhằm tăng nguồn thu cho Xí nghiệp, phục vụ nhu cầu xã hội.

-         Thực hiện việc quản lý, kinh doanh toàn bộ cơ sở vật chất trong sản xuất ngoài vận tải của Xí nghiệp nhằm giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, phục vụ tích cực cho sản xuất chính, tăng nguồn thu, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ CNV trong toàn Xí nghiệp.

2.17    Trực ban đầu máy:

-   Là người thay mặt cho Giám đốc xí nghiệp giải quyết tất cả các công việc nhằm thực hiện kế hoạch chạy tàu hàng ngày của Xí nghiệp, liên quan đến công tác chạy tàu trong phạm vi phân xưởng hoặc trạm. Tham mưu cho lãnh đạo XN về các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn chạy tầu.

-    Trực ban đầu máy là cán bộ điều hành toàn bộ họat động vận dụng, chỉnh bị đầu máy trong ca mình phụ trách dưới sự lãnh đạo trực tiếp của phân xưởng hoặc Trạm đầu máy.

III/ Nhiệm vụ của các bộ phận.

 -  Nhiệm vụ của các bộ phận được quy định chi tiết tại các quy trình quản lý chất lượng liên quan trực tiếp đến các bộ phận mình.

 

Giới thiệu

Tỷ giá
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Trực tuyến : 171
Trong ngày : 5840
Trong tháng : 233295
Tổng truy cập : 3561245